360W litiý batareýasy ýeňil bukulýan elektrik tigirli oturgyç


 • Çarçuwaly material:Magniý alýumin garyndysyny täzeläň
 • Batareýa:180W * 2 çotga
 • Zarýad beriji (Düzüp bilýär):24V 6Ah litiý
 • Dolandyryjy:lmport 360 ° Joýstik
 • Iň köp ýüklemek:110KG
 • Zarýad beriş wagty:5-7s
 • Öňe sürmek tizligi:0-6km / sag
 • Ters tizlik:0-6km / sag
 • Diňlemek radiusy:60 sm
 • Dyrmaşmak ukyby:≤13 °
 • Sürüji aralygy:15-20 km
 • Oturýan ýeri:W45 * L45 * T5cm
 • Yzky görnüş:W43 * H40 * T3cm
 • Öňki tigir:Magniý garyndysy 8inç (gaty)
 • Yzky tigir:12inc (pnewmatik)
 • Ölçegi (açylmadyk):89 * 56 * 91 sm
 • Ölçegi (bukulan):56 * 36 * 69 sm
 • Gaplamagyň ululygy:64 * 39 * 85 sm
 • Gw:24KG
 • NW (batareýa bilen):20KG
 • NW (batareýasyz):18KG
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Önüm aýratynlygy

  Ultra göçme elektrikli maýyp arabasy bilen tanyşdyrmak: her kimiň syýahat ediş usulyny öwürmek

  Dünýä has birigip, sanly bolansoň, innowasiýa we amatly hereket çözgütleriniň zerurlygy barha artýar.Ningbo Baichen Medical Devices Co., Ltd.-de müşderilerimizi birinji ýerde goýmagy we aýratyn zerurlyklaryna laýyk gelýän ýokary hilli önümleri hödürlemegi maksat edinýäris.Iň soňky önümimiz, aşa göçme elektrikli maýyplar oturgyjy, ösen tehnologiýany ajaýyp dizaýn bilen birleşdirip, hakyky öwrülişik önümini döredýär.

  360w motor we magniý alýuminiý garyndysynyň gurluşy öndürijiligi ýokarlandyrýar

  Ultra göçme elektrik tigirli oturgyç, tekiz we yhlasly hereket etmek üçin kuwwatly 360w hereketlendiriji bilen enjamlaşdyrylandyr.Şäher köçelerinde aýlanmak ýa-da daglyk ýerlerden geçmek bolsun, bu hereketlendiriji ajaýyp öndürijiligi we ygtybarlylygy üpjün edýär.Mundan başga-da, kolýaskada çydamly we ýeňil bolan magniý alýumin garyndysyndan ýasalýar.Jemi agramy bary-ýogy 18 kilograma barabar ulanyjylar ulagda we ulagda görlüp-eşidilmedik aňsatlygy başdan geçirerler.

  Uzak aralykdaky başdan geçirmeler üçin deňi-taýy bolmadyk aralyk

  Ultra göçme güýçli maýyplar üçin oturgyçlarymyzyň ajaýyp aýratynlyklaryndan biri olaryň täsirli aralygydyr.Ulanyjylar bir zarýad bilen 15 kilometrden gowrak ýol geçip bilerler, bu bolsa has öňe gitmäge we gündelik işlerinde has köp işleri ýerine ýetirmäge mümkinçilik berýär.Möhüm ýygnaga gatnaşmak ýa-da täze gurşawy öwrenmek bilen bolsun, bu giň gerim ulanyjylaryň maýyp arabasynyň batareýasynyň gutarmagy barada hiç wagt alada galmazlygy üpjün edýär. Netije: Hereketi güýçlendiriň we durmuşyňyzy gowulaşdyryň

  Gysgaça aýdanyňda, Ningbo Baichen Medical Devices Co., Ltd.-iň aşa göçme elektrikli maýyp arabasy, hereketi pes bolan adamlaryň syýahatyny üýtgeder.Güýçli hereketlendiriji, ýeňil gurluşyk, giň syýahat aralygy we deňsiz-taýsyz özleşdirme opsiýalary bilen bu maýyp arabasy ulanyjylara kuwwat bermek we gündelik durmuşyny gowulandyrmak üçin döredildi.Ultra göçme güýçli maýyp arabasyny saýlaň we görlüp-eşidilmedik hereket azatlygyny başdan geçiriň.Ningbo Baichen Medical Equipment Co., Ltd. size iň uly goldaw we ajaýyp hilli önümler bilen üpjün etjekdigine ynanyň.

  kompaniýasy

  Deňi-taýy bolmadyk özleşdirme we Ningbo Baichen Medical Devices Co., Ltd.

  Ningbo Baichen Medical Devices Co., Ltd.-de, her bir müşderiniň isleginiň üýtgeşikdigine düşünýäris.Şonuň üçin ultra göçme güýçli maýyplar üçin oturgyçlarymyzy giňişleýin özleşdirmek opsiýalaryny hödürleýäris.Hünärmenler toparymyz, önümler bilen aýratyn amatlylygy we amatlylygy üpjün etmek üçin müşderiler bilen ýakyndan işleşer.Mundan başga-da, müşderini kanagatlandyrmaga wepalylygymyz önümi özleşdirmekden has ýokarydyr.Şeýle hem, önümlerimizi has giň müşderi üçin elýeterli edip, aýratyn töleg syýasatyny hödürleýäris.Mundan başga-da, müşderilerimize paýlaýyş işinde üstünlik gazanmak üçin bazar gözleglerini we önüm derňew hyzmatlaryny hödürleýäris.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň