Näme edýäris

Satmak üçin elektrik tigirli oturgyçlary dizaýn etmekde, işläp düzmekde we öndürmekde ýöriteleşýäris.

Global kärhana, garaşsyz iş, şäher ýa-da ýük daşamak işini dolandyrsaňyzam, Rubicon häzirki amallaryňyzy gowulandyrmak we durnuklylyk maksatlaryňyzy ýerine ýetirmek üçin dogry çözgütleri bar.

dic_05 (1)

BIZ hakda

1998-nji ýylda esaslandyrylan Ningbo Baichen lukmançylyk enjamlary Co., LTD, maýyplar üçin oturgyç önümlerini öwrenmek, ösdürmek, öndürmek we satmak bilen meşgullanýan ýokary tehnologiýaly pudakdyr.Zawodymyz 20000 inedördül metrden gowrak zawod binasy we 120+ işgäri bolan Jinhua ongongkangda ýerleşýär.

KOREBIR GÖR. .N

 • Kwadrat

 • +

  Işgärler

 • ýyllar +

  Tejribe

 • +

  Awtomatiki enjam

HAKYNDA

Näme üçin bizi saýlaýar?

Bütin gün onlaýn

Bütin gün onlaýn

Toparymyz, müşderileriň habarlaryna öz wagtynda jogap bermek üçin günde 24 sagat onlaýn.

Zawod barlagy

Zawod barlagy

Wideo gözleg hyzmatyny edýäris, müşderiler haryt önümçiliginiň gidişini hakyky wagtda görüp bilerler.

Maglumat beriň

Maglumat beriň

Önümlerimiziň ýokary kesgitli suratlaryny we wideolaryny berip bileris.

dogry

Müşderi we sertifikat

dic_18
dic_20
dic_21
dic_19
微 信 图片 _20230506161828
微 信 图片 _20230506161835
LM-1
LM-8
LM-7
LM-6
LM-5
LM-4
LM-3
LM-2

ÖNÜMLERI TEKLIP EDiň

 • Alýumin elektrik tigirli oturgyç
 • Polat elektrik tigirli oturgyç
 • Uglerod süýümi elektrik tigirli oturgyç
 • El bilen tigirli oturgyç
Lighteňil bukulyp bilinýän sazlanylýan öý hojalygy hereketi tigirli oturgyç

Lighteňil bukulýan sazlanylýan jaý

Önüm aýratynlygy Amerikanyň iň köp satylýan elektrik tigirli oturgyjy bilen tanyşdyrýar: Ningbo Baýçen lukmançylyk enjamlary kärhanasynda, ABŞ-da iň köp satylan kuwwatly kolýaskamyzy buýsanç bilen hödürleýäris.Gymmatly müşderilerimize rahatlygy, ygtybarlylygy we ulanylyş aňsatlygyny üpjün etmek üçin bu maýyp arabasyny üns bilen taýýarladyk.Amatly deri oturgyç ýassyklary, amatly buklama mehanizmi, ultra galyň alýumin garyndy çarçuwasy we 8 gatly amortizatorlar ýaly aýratynlyklar bu maýyplar oturgyjyny tekizleýär ...

KOPRAK OKA

360W litiý batareýasy ýeňil bukulýan elektrik tigirli oturgyç

360W Lityum Batareýa Lightweig

Önüm aýratynlygy Ultra göçme elektrik tigirli oturgyç bilen tanyşdyrmak: her kimiň syýahat ediş ýoluny üýtgetmek Dünýä has birleşip, sanly bolansoň, innowasiýa we amatly hereket çözgütleriniň zerurlygy barha möhüm bolýar.Ningbo Baichen Medical Devices Co., Ltd.-de müşderilerimizi birinji ýerde goýmagy we aýratyn zerurlyklaryna laýyk gelýän ýokary hilli önümleri hödürlemegi maksat edinýäris.Iň soňky önümimiz, aşa göçme elektrik maýyp arabasy, ösen tehnologiýany birleşdirýär ...

KOPRAK OKA

Göçme ykjam ýeňil aktiw tigirli oturgyç, Maýyp tigirli oturgyç öndürmek üçin gündelik ulag ulanyň

Göçme göçme ýeňil A.

Önüm aýratynlygy eplenýän elektrik tigirli oturgyçlar, ýeňil agramy we aňsat bukulmagy we göterilmegi üçin sarp edijileriň göwnünden turdy.1. ighteňil agram (bary-ýogy 25 kg), bukulmak aňsat, yzygiderli bukulma ululygy, saklamak we götermek aňsat.Ningbo Baichen elektrik kolýaskasy beýleki elektrik maýyplar oturgyçlaryndan 2/3 ýeňil çotgasyz motor, litiý batareýasy we awiasiýa titanium alýumin garyndy çarçuwasyny kabul edýär. Bu garrylar üçin hereket gerimini ep-esli giňeldýän syýahat üçin iberilip bilner .. .

KOPRAK OKA

Eplenýän elektron tigirli oturgyçlary bejermek bejergisi, köne we maýyplar üçin ýokary arka oturýan maýyp elektrikli tigirli oturgyç.

Eplenýän elektron tigirli oturgyç

Düşündiriş 1. Gowy saklamak we daşamak üçin aňsatlyk bilen buklaň.2. Eplenen aýak, durmagy ýa-da oturmagy aňsatlaşdyrýar.3. Poslama garşy ýeňil we çydamly ramka we hassalaryň howpsuzlygyny ýokarlandyrmak.4. Softumşak oturgyç hassalary oturanda has amatly edýär.5. Reabilitasiýa bejeriş önümleri we saglygy goraýyş önümleri bilen 10 ýyldan gowrak wagt bäri hünärmen öndüriji.6. Ammarda ýeterlik paýymyz bar, nusganyň gowşurylyş wagty diňe 1-3 gün gerek.7. Kompaniýamyz önüm öndürýär ...

KOPRAK OKA

Howpsuzlyk şöhlelendirijileri sazlanylýan aýakgaplar Motorly maýyplar üçin oturgyç

Howpsuzlyk şöhlelendirijileri sazlanyp bilinýän f

Düşündiriş Giriş: Iň täze inwalid kolýaskasyna - Alýumin garyndysy elektrik tigirli oturgyç bilen salamlaşyň!Bu ajaýyp kolýaskada ýokary hilli uçar derejeli alýumin garyndysyndan ýasalyp, güýçli ýük göterijilik ukyby bilen ýeňil, ulanylyş aňsatlygy arasynda ajaýyp deňagramlylygy üpjün edýär.Täsirli we innowasiýa dizaýny bilen bu maýyp arabasy, bazarda deňi-taýy bolmadyk amatlylyk, rahatlyk we ygtybarlylyk derejesini hödürleýär. Önümiň beýany: 1.Lighteňil ...

KOPRAK OKA

Döwrebap dizaýnly goşa aýrylýan batareýa tigirli oturgyç

Iki aýrylýan batareýa tigir

Düşündiriş performanceokary öndürijilikli akylly elektron tormozlar el duralgasyny duruzýar El bilen saklamaz, tormozlary saklasa, maşyn biraz saklananda, kontrolleýeri operatoryň isleglerine baglylykda çep ýa-da saga gurup bolýar.Yzky garşy teker, elektrik kolýaskasynyň ýokaryk we yza hereket etmeginiň öňüni alýar we yza öwrülmek üçin gaty tekizlenýär.Has ýokary çekiş berýän we dürli ýol ýüzleri üçin amatly ýokary hilli tekerler, ...

KOPRAK OKA

Arkaýyn ýassykly beýik arka elektrik maýyp oturgyjy

Backokarky arka tarapda oturan Elektrik w

Düşündiriş Uýgunlaşdyrylan oturyş funksiýasy: Innowasiýa oturylyşy aýratynlygy bilen dynç alşyňyzy ýokarlandyryň.Handleönekeý tutawajy bir tarapa gysyň, beýik arka tarapy islendik burçda sazlanyp, şahsylaşdyrylan rahatlygy üpjün edip biler.Iň ýokary 180 gradus oturgyç bilen kaşaňlygy başdan geçiriň.Kuwwatly 600W kämilleşdirilen motor: BC-EA9000MR, 600W kämilleşdirilen alýumin garyndysy çotgasyz hereketlendiriji bilen üpjün edilendir we rahat we täsirli gezelenç üçin güýçli kuwwat berýär.Zehinli mobil şatlygyny başdan geçiriň ...

KOPRAK OKA

Awtomatiki dikeldilip bilinýän motorly maýyplar üçin oturgyç

Awtomatiki oturdylýan motorly

Düşündiriş Doly awtomatiki oturyş: BC-EA9000R bilen dynç alyşy täzeden açyň.Dolandyryş düwmesini işlediň ýa-da amatlylygyňyz üçin ajaýyp oturgyç burçuna ýetmek üçin amatly uzakdan dolandyryň.El bilen düzedişleriň zerurlygy bolmazdan, özleşdirmek erkinliginden lezzet alyň.Döwrebaplaşdyrylan alýumin garyndy çarçuwasy: Çydamlylygy üçin döredilen BC-EA9000R, berkligi we berkligi üpjün edip, kämilleşdirilen alýumin garyndy çarçuwasyny görkezýär.Agramy 150 kg ýa-da ondanam köp bolan bu maýyp arabasy ...

KOPRAK OKA

Awtomatiki bukulýan uzakdan dolandyryş elektrik tigirli oturgyç

Awtomatiki bukulma uzakdan kontr

Düşündiriş Awtomatiki buklama tehnologiýasy: El bilen edilýän göreşler bilen hoşlaşyň.BC-EA9000F bilen, buýrugyňyz boýunça doly awtomatiki bukulmagy başdan geçiriň.Controlönekeý dolandyryş düwmesini işlediň ýa-da uzakdan dolandyrmagy ulanyň we has möhüm meseleler üçin elleriňizi boşadyp, maýyplar oturgyjynyň yhlas bilen bukulmagyna tomaşa ediň.Döwrebaplaşdyrylan alýumin garyndy çarçuwasy: Dowam etmek üçin gurlan BC-EA9000F güýçlendirilen berkligi we çydamlylygy üpjün edip, kämilleşdirilen alýumin garyndy çarçuwasyny görkezýär.Bolup bilýän maýyplar oturgyjyna bil baglaň ...

KOPRAK OKA

Çäkli hereket üçin uly ykjam motorly maýyplar üçin oturgyç

Uly ykjam motorly tigir

Material alýumin motor 200W * 2 çotgasyz motor Batareýa 5.2ah litiý dolandyryjy import 360 ° joýstik Ters tizlik 0-6km / sag aralyk 20km öň tigir 7 dýuým arka tigir 12 dýuým (pnewmatik teker) ululygy (açylmaýar) 60 * 74 * 90 sm ululyk (ep) 31.Diňe bir eliňiz bilen galdyryň we eliňizde deňsiz-taýsyz ýeňillik başdan geçiriň ...

KOPRAK OKA

litiý batareýa Uçarlar üçin bukulýan güýçli maýyplar oturgyjy

litiý batareýa Eplenýän güýç

Düşündiriş Feeňil agram dizaýny: Agramy bary-ýogy 17 kilograma barabar bolan BC-EALD3-C ýeňil lýuksyň beýanydyr.Deňi-taýy bolmadyk çeýeligi we ulanylyşy aňsatlygy bilen maýyp arabasy bilen dünýäňizi synap görüň.Heartüregiňiziň islän ýerine gitmek erkinligini kabul ediň. Backokarky oturylyşyk rahatlygy: backokarky arka aýratynlygy bilen indiki derejeli rahatlygy başdan geçiriň.Aýratyn zerurlyklaryňyzy kanagatlandyrmak üçin oturýan ýeriňizi birnäçe oturgyç burçlary bilen düzüň.Urda gezýärsiňizmi ...

KOPRAK OKA

Göçme hereket enjamy Syýahat elektrik kolýaskasy

Göçme hereket enjamy Syýahat

Material alýumin motor 200W * 2 çotgasyz motor Batareýa 5.2ah litiý dolandyryjy import 360 ° joýstik Ters tizlik 0-6km / sag aralyk 20km öň tigir 7 dýuým arka tigir 12 dýuým (pnewmatik teker) ululygy (açylmaýar) 60 * 74 * 90 sm ululyk (ep) 31.Diňe bir eliňiz bilen galdyryň we eliňizde deňsiz-taýsyz ýeňillik başdan geçiriň ...

KOPRAK OKA

Satuw üçin 11.5 kg uglerod süýümli gaty elektrik tigirli oturgyçlar

11,5 kg uglerod süýümi

Önümiň aýratynlygy Dünýäniň iň ýeňil elektrik tigirli oturgyjy bilen tanyşdyrmak: iň soňky hereket çözgüdi Täzeçillik dizaýny we deňi-taýy bolmadyk öndürijiligi Dünýäniň iň ýeňil elektrik kolýaskasynyň agramy bary-ýogy 11,5 kilograma we herekete kömek pudagynda öwrülişik edýär.Bu maýyp arabasy, berk gurluşy we ajaýyp ýük göterijilik ukyby bilen uglerod süýümi we alýumin garyndy materiallarynyň kombinasiýasyndan ýasalýar.Bu, çydamlylygy we ygtybarlylygy üpjün edýär, ulanyjylara dürli t ...

KOPRAK OKA

Ce uglerod süýüminiň bukulmagy Awtomatiki elektrik tigirli oturgyç

Ce uglerod süýümi bukulýan awtomat

Önüm aýratynlygy Ningbo Baichen Medisina Enjamlary Co.Carboneňil uglerod süýüminden ýasalan bu kolýaskada çydamly we kaşaň.Uglerod süýümi çarçuwasy diňe bir gaty güýçli bolman, eýsem poslama garşy, uzak wagtlap işlemegini we ajaýyp görnüşini üpjün edýär.2: güýçli kuwwat we rahat sürmek Elektrik w ...

KOPRAK OKA

Uglerod süýümi litiý batareýasy ýeňil elektrik tigirli oturgyç BC-EC8002

Uglerod süýümi litiý batareýasy L.

Uglerod süýüminden ýasalan elektrik kolýaskasy.Grounderüsti döwülýän maýyplar oturgyjynyň dizaýny, amaly we işlemek üçin ýönekeý, ýokary çydamly, poslama çydamly ulagy üpjün etmek üçin iň täze komponentleri güýçli materiallar bilen garyşdyrýar.Bu kolýaskanyň esasy düzüm bölegi bolan uglerod süýümi çarçuwasy, gaty berk, ýöne ajaýyp ýeňil bolmak üçin ýörite döredildi.Örän güýçli uglerod süýümi ýaryş awtoulaglary we howa gatnawy ýaly dürli pudaklarda ulanylýar ...

KOPRAK OKA

Habarlar we wakalar

Dünýäniň garry ilaty we hereketi çäkli adamlar üçin syýahat kynçylyklary meselesiniň çözgütlerini tapmaga bagyşlanýarys.

 • Iň soňky habarlar: Ningbo Baýçeniň güýçli tigirli oturgyjy ABŞ-nyň abraýly FDA şahadatnamasyny gazandy - 510K No. K232121!
  Iň soňky habarlar: Ningbo Baýçeniň güýçli tigirli oturgyjy ABŞ-nyň abraýly FDA şahadatnamasyny gazandy - 510K No. K232121!
  2023/10/10

  Ningbo Baichen Medical Devices Co. Ltd kompaniýasynyň hil we innowasiýa ygrarlydygyny görkezýän ajaýyp üstünlikde, kompaniýanyň güýçli maýyp arabasy Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Azyk we derman serişdeleri müdirligi (FDA) tarapyndan gözlenýän sertifikaty üstünlikli gazandy.Bu m ...

  KÖPRÄK OKA

 • Ningbo Baichen Medical Devices Co Ltd, uglerod süýümli elektrik tigirli oturgyç bilen REHACARE 2023-de köp adam
  Ningbo Baichen Medical Devices Co Ltd, uglerod süýümli elektrik tigirli oturgyç bilen REHACARE 2023-de köp adam
  2023/09/21

  Sene: 2023-nji ýylyň 13-nji sentýabry Hereket çözgütleri dünýäsi üçin tolgundyryjy ösüşde Ningbo Baichen Medical Devices Co Ltd ýakynda Germaniýanyň Dýusseldorf şäherinde REHACARE 2023-de tolkun atdy.Bu abraýly sergi pudagyň ýolbaşçylaryny, täzelikçileri we aro-dan hereket höwesjeňlerini bir ýere jemledi ...

  KÖPRÄK OKA

 • Hytaýda iň oňat elektrik maýyplar satuw topary: Qingdao Travel
  Hytaýda iň oňat elektrik maýyplar satuw topary: Qingdao Travel
  2023/05/12

  2023.4.24-4.27, kompaniýamyzyň daşary söwda topary, iň oňat elektrik kolýaskasy satuw topary bilelikde dört günlük ingingdao gitdi.Bu gujurly we dinamik ýaş topar.Iş ýerinde biz hünärmen we jogapkär, her bir elektrikli kolýaskany we elektrik hereketini bilýäris ...

  KÖPRÄK OKA