Dört tigirli iň arzan Awtomatiki ýeňil eplenýän polat Güýçli tigirli oturgyç


 • Çarçuwaly material:Güýçli uglerod polat
 • Batareýa:250W * 2 Çotga
 • Zarýad beriji (Düzüp bilýär):24V 12Ah Gurşun kislotasy
 • Dolandyryjy:lmport 360 Joýstik
 • Iň köp ýüklemek:100KG
 • Zarýad beriş wagty:6-8s
 • Öňe sürmek tizligi:0-6km / sag
 • Ters tizlik:0-6km / sag
 • Diňlemek radiusy:55 sm
 • Dyrmaşmak ukyby:≤12 °
 • Sürüji aralygy:15-18 km
 • Oturýan ýeri:W46 * L46 * T7cm
 • Yzky görnüş:W43 * H40 * T4cm
 • Öňki tigir:8inç (gaty)
 • Yzky tigir:10inç (gaty)
 • Ölçegi (açylmadyk):94 * 60 * 89 sm
 • Ölçegi (bukulan):70 * 38 * 69 sm
 • Gaplamagyň ululygy:77 * 33 * 79 sm
 • Gw:30KG
 • NW (batareýa bilen):26KG
 • NW (batareýasyz):21KG
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Önüm aýratynlygy

  Ykjam, göçme bukulýan kuwwatly maýyplar üçin oturgyç bilen tanyşdyrmak: amatlylyk, elýeterlilik we howpsuzlyk hemmesi birine öwrüldi

  1: Ykjam we göçme dizaýn
  Ykjam, göçme, bukulyp bilýän güýçli maýyplar oturgyjymyz, hereketi çäkli adamlara amatlylygy we hereketi üpjün etmek üçin döredildi.Bu kolýaskada bukulyp bilner we aňsatlyk bilen daşalyp we ownuk ýerlerde saklanyp bilner, bu bolsa syýahat we gündelik ulanyş üçin amatly bolar.Onuň ýeňil dizaýny, ulanyjylara dar koridorlardan, gapylardan we köp adamly ýerlerden aňsatlyk bilen hereket etmäge mümkinçilik berýän zähmet çekmegi üpjün edýär.

  2: Amatlylyk we bäsdeşlik bahasy
  Ningbo Baýçen lukmançylyk enjamlary kärhanasynda, lukmançylyk enjamlary üçin arzan bahalaryň ähmiýetine düşünýäris.Şonuň üçin ykjam göçme bukulýan güýçli maýyplar üçin oturgyçlar gaty bäsdeşlik bahalarynda elýeterlidir.Her kimiň banky döwmän ýokary hilli ykjam çözgütlere eýe bolmalydygyna ynanýarys.Arkaýyn boluň, maýyplar üçin oturgyçlarymyz elýeterli bolsa-da, olaryň berkligi, işlemegi we howpsuzlygy asla bozulmaýar.

  3: qualityokary hilli hereketlendirijiler we güýçlendirilen howpsuzlyk
  Ykjam göçme bukulýan elektrik tigirli oturgyjymyz, ýokary hilli hereketlendiriji bilen üpjün edilendir.Bu hereketlendirijiler, hatda deň däl ýüzlerde-de ulanyjylara durnukly we amatly gezelenç etmegi üpjün edýär.Mundan başga-da, güýçlendirilen howpsuzlyk üçin dizaýna elektromagnit tormozlary goşduk.Bu tormozlar, garaşylmadyk betbagtçylygyň ýa-da betbagtçylygyň öňüni almak üçin derrew togtatmak güýjüni üpjün edýär.Ulanyjylarymyzyň howpsuzlygyny ileri tutýarys we täze hereketlerinden rahatlyk bilen peýdalanyp bilmekleri üçin her ädim ätýäris.

  4: Ykjam göçme bukulýan elektrik tigirli oturgyjymyzy saýlaň
  Umuman aýdanyňda, ykjam, göçme, bukulyp bilýän güýçli maýyplar oturgyjymyz amatlylygy, elýeterliligi we howpsuzlygy birleşdirýär.Ykjam dizaýny bilen ýolda şahsy hereket zerurlyklaryny aňsatlyk bilen kanagatlandyryp biler.Bäsdeşlik nyrhlarymyz, bu maýyp arabasynyň giň müşderiler üçin elýeterli bolmagyny üpjün edýär.Mundan başga-da, önümiň hiline we müşderiniň kanagatlanmagyna bolan ygrarlylygymyz bizi tapawutlandyrýar.Ningbo Baichen lukmançylyk enjamlary kärhanasyny saýlaň we maýyplar oturgyçlarymyzyň berýän erkinligini we garaşsyzlygyny başdan geçiriň.Biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.durmuşyňyzy üýtgetmek üçin geldik.

  kompaniýasy

  Müşderi merkezi çemeleşmesi
  Ningbo Baichen Medical Devices Co., Ltd.-de iň gowy müşderi tejribesini bermäge borçlanýarys.Toparymyz ýokary hilli maýyplar oturgyçlaryny öndürmäge we müşderileriň islegini ileri tutmaga bagyşlanýar.Önümlerimiz hakda soraglaryňyz bar bolsa ýa-da satyn alşyňyzda kömege mätäç bolsaňyz, bilimli işgärlerimiz size gije-gündiziň dowamynda 24 sagat kömek edip bilerler.Müşderilerimiz bilen uzak möhletli gatnaşyk gurmaga we zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin ýokardan we daşardan gitmäge ynanýarys.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň