Satuw üçin 11.5 kg uglerod süýümli gaty elektrik tigirli oturgyçlar


 • Material:Uglerod süýümi + alýumin
 • Motor:190W * 2 çotgasyz hereketlendiriji
 • Batareýa:5.2ah litiý
 • Dolandyryjy:360 ° joýstik import ediň
 • Ters tizlik:0-6km / sag
 • aralygy:20km
 • öň tigir:7 dýuým
 • yzky tigir:12inç (pnewmatik teker)
 • ululygy (açylmadyk):92 * 90 * 64 sm
 • ululygy (bukulma):84 * 39 * 64 sm
 • NW (batareýa bilen):14.5kg
 • NW (batareýasyz):11kg
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Önüm aýratynlygy

  Dünýädäki iň ýeňil elektrik kolýaskasy bilen tanyşdyrmak: hereketiň iň soňky çözgüdi

  Innowasiýa dizaýny we deňsiz-taýsyz ýerine ýetiriş

  Dünýädäki iň ýeňil elektrik kolýaskasynyň agramy bary-ýogy 11,5 kilograma barabar bolup, herekete kömek pudagynda öwrülişik edýär.Bu maýyp arabasy, berk gurluşy we ajaýyp ýük göterijilik ukyby bilen uglerod süýümi we alýumin garyndy materiallarynyň kombinasiýasyndan ýasalýar.Bu, çydamlylygy we ygtybarlylygy üpjün edýär, ulanyjylara dürli ýerleri aňsatlyk bilen geçmäge mümkinçilik berýär.Uly maýyplar üçin oturgyçlar bilen hoşlaşyň, bu aşa ýeňil enjam görlüp-eşidilmedik erkinlige we çeýelige ýol açýar.

  Howpsuzlyk we amatlylyk üçin oýun çalşyjy

  Kiçijik çykarylýan litiý batareýasy bilen enjamlaşdyrylan bu maýyp arabasy diňe bir ýokary hilli öndürijilik bilen çäklenmän, iň ýokary howpsuzlygy hem üpjün edýär.Arkaýyn boluň, batareýa öz-özünden ýanmaz ýa-da partlamaz, syýahat wagtynda ulanyjylara rahatlyk berer ýaly berk synag edildi.Batareýa tehnologiýasyndaky ep-esli ösüşler sebäpli ulanyjylar indi güýjüň gutarmagy barada aladalanman has uzak syýahatdan lezzet alyp bilerler.Bu öňdebaryjy aýratynlyk, bu güýçli maýyp arabasyny bäsdeşlerinden tapawutlandyrýar.

  Güýçli hereketlendiriji deňsiz-taýsyz öndürijiligi üpjün edýär

  Bu kolýaskada pes işleýän ses we güýçli kuwwatly özbaşdak ösen ultra-ýeňil hereketlendiriji ulanylýar.Motoryň asuda işlemegi ulanyjy we töweregindäkiler üçin ýakymly we amatly tejribe üpjün edýär.Powerokary kuwwatlylygy sebäpli ulanyjylar hiç hili kynçylyksyz dik eňňitler we deň däl ýüzler barada aňsatlyk bilen gepleşik geçirip bilerler.Gündelik işler ýa-da açyk howada başdan geçirmeler bolsun, bu güýçli maýyplar oturgyjy her tarapdan deňi-taýy bolmadyk öndürijiligi üpjün etmek üçin döredildi.

  Barmagyňyzyň ujunda bökdençsiz gözegçilik

  Goşmaça amatlylyk üçin bu maýyp arabasy goşmaça pult bilen dolandyrylýar.Bu aýratynlyk, ulanyjylara kiçijik bir ýerde el bilen işlemezden uzakdan aňsatlyk bilen işlemäge mümkinçilik berýär.Tizligi dolandyrmak ýa-da ugry üýtgetmek bolsun, pult sizi dolandyrýar.Bu amatly goşundy bilen, “Baichen Medical Devices Co., Ltd.”, şahsy zerurlyklaryňyza esaslanyp, hakyky ulanyjy tejribesini hödürlemegi maksat edinýär.

  kompaniýasy

  Innowasiýa we bazar düşünjeleri üçin ygtybarly hyzmatdaş

  “Baichen Medical Devices Co., Ltd.” -de tehnologiýanyň we innowasiýalaryň çäklerini yzygiderli öňe sürýändigimize buýsanýarys.Bazary çuňňur bilmek bilen, maksatlaýyn bazarlaryny seljermek we derňemek üçin korporatiw müşderiler bilen işjeň işleýäris.Işlerini goramak we hemişe ösýän bu pudakda egrilikden öňe geçmek üçin gymmatly düşünjeleri we strategiýalary hödürleýäris.Innowasiýa önümleri we hemmetaraplaýyn goldaw berýän, siziň ygtybarly hyzmatdaş boljakdygyňyza ynanyň.Geliň bilelikde hereketiň we garaşsyzlygyň geljegini kabul edeliň.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň