Ce uglerod süýüminiň bukulmagy Awtomatiki elektrik tigirli oturgyç


 • Çarçuwaly material:Uglerod süýümi materialy
 • Batareýa:Performanceokary öndürijilik250W * 2 Çotgasyz
 • Zarýad beriji (Düzüp bilýär):24V 6.6Ah litiý
 • Dolandyryjy:LED kontrolleýeri täzeläň
 • Iň köp ýüklemek:140KG
 • Zarýad beriş wagty:3-6s
 • Öňe sürmek tizligi:0-6km / sag
 • Ters tizlik:0-6km / sag
 • Diňlemek radiusy:60 sm
 • Dyrmaşmak ukyby:≤13 °
 • Sürüji aralygy:22-27 km
 • Oturýan ýeri:W45 * L45 * T5cm
 • Yzky görnüş:W43 * H40 * T3cm
 • Öňki tigir:Magniý garyndysy 6.5 "gaty
 • Yzky tigir:Magniý garyndysy 11 "gaty
 • Ölçegi (açylmadyk):99 * 53 ** 87 sm
 • Ölçegi (bukulan):76 * 22 * ​​69 sm
 • Gaplamagyň ululygy:82 * 33 * 77 sm
 • Gw:19KG
 • NW (batareýa bilen):13.6KG
 • NW (batareýasyz):12.5KG
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Önüm aýratynlygy

  Ningbo Baichen Medical Equipment Co., Ltd. kaşaň uglerod süýümli elektrik kolýaskasyny işe girizýär

  1: Uglerod süýüminiň gurluşy
  Lýuks uglerod süýümli elektrik kolýaskasy täsirli gurluşy bilen tapawutlanýar.Carboneňil uglerod süýüminden ýasalan bu kolýaskada çydamly we kaşaň.Uglerod süýümi çarçuwasy diňe bir gaty güýçli bolman, eýsem poslama garşy, uzak wagtlap işlemegini we ajaýyp görnüşini üpjün edýär.

  2: güýçli güýç we rahat sürmek
  Elektrikli maýyplar üçin oturgyçlarymyz, meşhur markalardan 500W çotgasyz hereketlendirijiler bilen enjamlaşdyrylyp, ajaýyp sürüjilik tejribesini üpjün edýär.Bu kuwwatly hereketlendiriji, ulanyjylara dürli ýerleri aňsatlyk bilen geçmäge mümkinçilik berýän, rahat we zähmet çekmegi üpjün edýär.Içerde ýa-da açyk howada bolsun, maýyplar üçin oturgyçlarymyz size rahat we hezil gezelenç hödürleýär.

  3: Amatly LED gözegçilik ediji
  Elektrikli kolýaskanyň tizligine we güýjüne gözegçilik etmek we sazlamak indi LED kontrolleýjimiz bilen deňeşdirilende has aňsat.“LED” displeýi, ulanyjylara tizlik sazlamalaryny we güýç derejesini bir göz bilen barlamaga mümkinçilik berýän aýdyň görünýär.Ulanyjy üçin amatly bu aýratynlyk, ulanyjynyň eline doly gözegçilik edip, üznüksiz we özleşdirilip bilinýän tejribäni üpjün edýär.

  4: weeňil we göçme dizaýn
  Lýuks uglerod süýümli elektrik kolýaskasynyň agramy bary-ýogy 12,5 kg we göterijiligi göz öňünde tutup döredildi.Onuň ýeňil gurluşygy, daşamagy we saklamagy aňsatlaşdyrýar we ykjam ulanyjylar üçin ideal edýär.Indi hereketi çäkli adamlar hiç hili çäklendirmesiz syýahat etmek erkinliginden peýdalanyp bilerler.

  Sözümiň ahyrynda, Ningbo Baichen Medical Devices Co., Ltd. seresaplylyk bilen öndürilen önüm bolan kaşaň uglerod süýümli elektrik kolýaskasyny buýsanç bilen hödürleýär.Uglerod süýümi gurluşygy, kuwwatly hereketlendiriji, amatly LED kontrolleýjisi we ýeňil dizaýny bilen bu maýyplar oturgyjy ulanyjylara kaşaň we yhlasly hereket tejribesini hödürleýär.Hereket meselesi bolan adamlar üçin durmuş derejesini ýokarlandyrýan ajaýyp önümler bilen üpjün etjekdigimize ynanyň.

  kompaniýasy

  Lukmançylyk enjamlary pudagynda öňdebaryjy öndüriji Ningbo Baichen Medical Devices Co., Ltd. iň täze innowasiýa önümimizi - kaşaň uglerod süýümli elektrik kolýaskasyny hödürlemek bilen buýsanýar.Döwrebap desga 20,000 inedördül metrden gowrak we 500-den gowrak işgäriň ökde işçi güýji bilen müşderilerimiziň isleglerini kanagatlandyrmak üçin iň ýokary hilli önümleri üpjün edýäris.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň