Lighteňil bukulyp bilinýän sazlanylýan öý hojalygy hereketi tigirli oturgyç


 • Çarçuwaly material:Magniý alýumin garyndysyny täzeläň
 • Batareýa:Alýumin garyndysyny 300W * 2 çotga bilen täzeläň
 • Zarýad beriji (Düzüp bilýär):24V 13Ah litiý
 • Dolandyryjy:lmport 360 ° Joýstik
 • Iň köp ýüklemek:140KG
 • Zarýad beriş wagty:4-6s
 • Öňe sürmek tizligi:0-8 km / sag
 • Ters tizlik:0-8 km / sag
 • Diňlemek radiusy:60 sm
 • Dyrmaşmak ukyby:≤15
 • Sürüji aralygy:20-25 km
 • Oturýan ýeri:W46 * L45 * T7cm
 • Yzky görnüş:W44 * H40 * T3cm
 • Öňki tigir:8inç (gaty)
 • Yzky tigir:12inç (pnewmatik)
 • Ölçegi (açylmadyk):99 * 63 * 96 sm
 • Ölçegi (bukulan):64 * 39 * 75 sm
 • Gaplamagyň ululygy:68 * 48 * 82 sm
 • Gw:35KG
 • NW (batareýa bilen):27KG
 • NW (batareýasyz):24KG
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Önüm aýratynlygy

  Amerikanyň iň köp satylýan elektrik tigirli oturgyjy bilen tanyşdyrmak

  tanyşdyrmak:
  Ningbo Baichen Medical Equipment Co., Ltd.-de ABŞ-da iň köp satylan kuwwatly kolýaskany buýsanç bilen hödürleýäris.Gymmatly müşderilerimize rahatlygy, ygtybarlylygy we ulanylyş aňsatlygyny üpjün etmek üçin bu maýyp arabasyny üns bilen taýýarladyk.Amatly deri oturgyç ýassyklary, amatly buklama mehanizmi, ultra galyň alýuminiý garyndy çarçuwasy we 8 gatly amortizatorlar ýaly aýratynlyklar bu maýyp arabasyny rahat we ýakymly sürmek tejribesine öwürýär.Günde 800 maýyp arabasy we ösen awtomatlaşdyryş enjamlary bilen, müşderilerimize iň ýokary hilli we hyzmat standartlaryny kepillendirýäris.

  Amatly we dem alýan deri oturgyç ýassygy:
  Elektrikli kolýaskalarymyzda iň esasy zat rahat we dem alýan deri oturgyç ýassygydyr.Maýyp oturgyç ulanyjylarynyň oturmak üçin köp wagt sarp edýändiklerine düşünýäris, şonuň üçin amatly oturgyçlar olar üçin möhümdir.Deri oturgyç ýassyklary diňe bir ajaýyp rahatlygy üpjün etmän, deriniň dem almagyna hem mümkinçilik berýär, islendik oňaýsyzlygyň ýa-da deri bilen baglanyşykly meseleleriň öňüni alýar.Arkaýynlygyňyza zyýan bermezden, günüň dowamynda rahat, rahat gezelenç etmek üçin maýyplar oturgyçlarymyza bil baglap bilersiňiz.

  Pleönekeý bukulma we açylýan mehanizm:
  Elektrikli kolýaskalarymyzy ulanyjylara amatly we amatly bolar ýaly dizaýn edýäris.Kolýaskada oturmak we saklamak gaty amatly bolup, aňsatlyk bilen bukulyp we açylyp bilner.Syýahat edýärsiňizmi ýa-da ulanylmaýan wagtyňyz maýyplar oturgyjyňyzy daşlaşdyrmaly bolsaňyz, maýyplar oturgyjynyň bukulma mehanizmi aňsat işlemegi üpjün edýär.Mundan başga-da, bukulýan mehanizm ygtybarly we zerur bolanda aňsatlyk bilen saklanyp bilinjek maýyplar oturgyjyny almagyňyzy üpjün edýär.

  Artykmaç alýumin garyndy çarçuwasy:
  Maýyp arabanyň çarçuwasy güýç we ygtybarlylygy üpjün etmek üçin aşa galyň alýumin garyndysyndan ýasalýar.Gündelik ulanyşa çydap bilýän we dürli beden agramlaryny goldap bilýän berk çarçuwanyň ähmiýetine düşünýäris.Alýumin garyndy çarçuwasy diňe bir güýçli we çydamly bolman, eýsem ýeňil hem bolup, ulanyja maýyplar oturgyjyny netijeli dolandyrmagy aňsatlaşdyrýar.Maýyplar üçin oturgyç üçin berk binýady üpjün edýär, yzygiderli ulanylanda-da çydamlydygyna rahatlyk berýär.

  Smoothuwaş sürmek üçin 8 gatly amortizatorlar:
  Her bir maýyp arabasy ulanyjy üçin rahat sürmek tejribesiniň möhümdigine ynanýarys.Şonuň üçin elektrik tigirli oturgyjymyz dürli yrgyldylary we ýol täsirlerini siňdirip, gezelençleri has aňsatlaşdyryp bilýän 8 gatly amortizatorlar bilen enjamlaşdyrylandyr.Deňsiz ýüzlerde, çagyllarda sürýärsiňizmi ýa-da gündelik päsgelçiliklerden geçýärsiňizmi, amortizatorlar güýçlendirilen rahatlygy we durnuklylygy üpjün edýär.Elektrikli kolýaskalarymyzy her bir syýahatyň rahat we gereksiz rahatsyz boljagyny bilip, ynam bilen sürüp bilersiňiz.

  kompaniýasy

  Productionokary önümçilik kuwwaty we ösen awtomatlaşdyryş enjamlary:
  Ningbo Baýçen lukmançylyk enjamlary kärhanasynyň 3 önümçilik liniýasy bar we her gün 800 maýyp arabasy öndürip bilýär.Bu ýokary önümçilik kuwwaty, müşderilerimiziň isleglerini netijeli we çalt kanagatlandyrmaga mümkinçilik berýär.Mundan başga-da, öndürýän her önümimiz üçin ýokary hilli, takyklygy we yzygiderliligi üpjün etmek üçin 100-den gowrak ösen awtomatlaşdyryş enjamlary bar.Müşderilerimize zerurlyklaryny kanagatlandyrýan we garaşýanlaryndan has ýokary hilli güýçli maýyplar bilen üpjün etmäge mümkinçilik berýän iň häzirki zaman desgalarymyz we awtomatlaşdyrylan tehnologiýamyz bilen buýsanýarys.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň