Iň soňky habarlar: Ningbo Baýçeniň güýçli tigirli oturgyjy ABŞ-nyň abraýly FDA şahadatnamasyny gazandy - 510K No. K232121!

图片 1

Ningbo Baichen Medical Devices Co. Ltd kompaniýasynyň hil we innowasiýa ygrarlydygyny görkezýän ajaýyp üstünlikde, kompaniýanyňGüýçli maýyplarrAmerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Azyk we derman serişdeleri müdirligi (FDA) tarapyndan gözlenýän sertifikaty üstünlikli gazandy.Bu möhüm pursat, önümiň berk FDA ülňülerine laýykdygyny görkezýän 510K belgili K232121 baýragy bilen bellendi.

FDA kepilnamasynyň ähmiýeti

FDA kepilnamasyny almak lukmançylyk enjamlary pudagynda ägirt uly üstünlik bolup, Ningbo Baýçeniň ABŞ-da iň ýokary kadalaşdyryjy standartlara laýyk gelmäge we ondan ýokarydygyny görkezýär.FDA bazara girýän önümleriň sarp edijiler üçin howpsuz we täsirli bolmagyny üpjün edýän berk baha bermek prosesi bilen meşhurdyr.

Ningbo Baýçeniň ajaýyplyk borjy

Lukmançylyk enjamlary pudagynda öňdebaryjy Ningbo Baichen Medical Devices Co. Ltd, hiline, howpsuzlygyna we innowasiýalaryna yzygiderli üns berýär.Bu soňky kepilnama, kompaniýanyň müşderilerine iň ýokary derejeli önümleri eltip bermek baradaky üýtgewsiz ygrarlylygynyň subutnamasydyr.

图片 2

Bu baradauglerod süýümi elektrik kolýaskasy 

Ningbo Baýçeniň güýçli maýyp arabasy, hereket kynçylyklary bolan adamlaryň durmuşyny ýokarlandyrmak üçin döredilen ynkylap hereketi çözgüdi.Öňdebaryjy tehnologiýa we ergonomiki dizaýn bilen bu maýyplar oturgyjy diňe bir güýçlendirilen hereketi däl, eýsem amatlylygy we ulanmagyň aňsatlygyny hem üpjün edýär.

Öňdäki ýol

Elinde FDA kepilnamasy bar, Ningbo Baichen Medical Devices Co. Ltd, ABŞ bazaryndaky gatnaşygyny giňeltmäge we ajaýyp görnüşini hödürlemäge taýynMotorly tigirli oturgyçhas giň tomaşaçylara.Kompaniýa saglygy goraýyş tehnologiýasyny ösdürmäge we hereket meselesi bolan adamlar üçin durmuş derejesini ýokarlandyrmaga bagyşlanýar.

Netije

Ningbo Baichen Medical Devices Co. Ltd, munuň üçin FDA kepilnamasyny almakda gazanan üstünligiÖýde hereket edýän tigirli oturgyçkämillige ygrarlydygyny görkezýän möhüm tapgyrdyr.Öňe barýarkalar, innowasiýa we hiliň barlagy wepalylygy lukmançylyk enjamlary pudagynda üstünlik gazanmagy wada berýär.

 

kuwwatly maýyplar

 

uglerod süýümi elektrik kolýaskasy

 

Motorly tigirli oturgyç

 

Öýde hereket edýän tigirli oturgyç

 

 

 


Iş wagty: 10-2023-nji oktýabr